מינוף ככלי להגדלת תשואה

היתרון שבמינוף אינו מסתכם בהשלמת סכום ההשקעה – הוא מהווה מכפיל כח בכל הקשור לתשואה על ההון העצמי